Artikel 1: Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kriatura Interieurarchitectuur; de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurinrichting.
 2. De opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Kriatura Interieurarchitectuur als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Kriatura Interieurarchitectuur met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Kriatura Interieurarchitectuur.
 4. Het project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Kriatura Interieurarchitectuur verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van het interieurbedrijf, leveringen van zaken door Kriatura Interieurarchitectuur en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met het interieurbedrijf, conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
 2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kriatura Interieurarchitectuur en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes van Kriatura Interieurarchitectuur zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment dat Kriatura Interieurarchitectuur de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
 2. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
 3. Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Kriatura Interieurarchitectuur staan omschreven, wordt door Kriatura Interieurarchitectuur schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Kriatura Interieurarchitectuur zijn bevestigd.
 4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.
 5. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Kriatura Interieurarchitectuur aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4: Uitvoering Opdracht

 1. Kriatura Interieurarchitectuur zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Kriatura Interieurarchitectuur fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever.
 2. Kriatura Interieurarchitectuur heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Kriatura Interieurarchitectuur is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
 5. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder Kriatura Interieurarchitectuur daarin te kennen.

Artikel 5: Betaling en invorderingskosten

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, te Hasselt, behoudens speciale overeenkomst.
 2. Alle klachten dienen binnen de 8 dagen na levering of plaatsing te worden overgemaakt, per aangetekend schrijven.
 3. De goederen blijven eigendom van de firma tot zij volledig betaald zijn.
 4. Bij niet-betaling binnen vijftien dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder dat hiertoe enige aanmaning noodzakelijk is, een intrest verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.
 5. Bij niet-betaling op de vervaldag is automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het openstaand bedrag met een minimum van 100 euro.
 6. Vermelde leveringstermijnen gelden enkel als aanwijzing en houden geen verbintenis in. Achterstallige leveringen kunnen geen aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding of intresten.
 7. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen aangaande de factuur.

Artikel 6: Vertraging in de uitvoering van de opdracht

 1. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Kriatura Interieurarchitectuur niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Kriatura Interieurarchitectuur te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Kriatura Interieurarchitectuur de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 7: Afwijkingen van ontwerp

 1. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Kriatura Interieurarchitectuur en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 8: Eigendoms- en auteurrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere die Kriatura Interieurarchitectuur bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Kriatura Interieurarchitectuur, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. Kriatura Interieurarchitectuur heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Kriatura Interieurarchitectuur, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Kriatura Interieurarchitectuur.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en verjaringstermijn

 1. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Kriatura Interieurarchitectuur voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
 2. Kriatura Interieurarchitectuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. Kriatura Interieurarchitectuur is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. Kriatura Interieurarchitectuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Kriatura Interieurarchitectuur is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Kriatura Interieurarchitectuur kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Kriatura Interieurarchitectuur kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Kriatura Interieurarchitectuur overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Kriatura Interieurarchitectuur geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
 2. Kriatura Interieurarchitectuur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Kriatura Interieurarchitectuur zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ingeval van overmacht heeft Kriatura Interieurarchitectuur het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 4. Indien Kriatura Interieurarchitectuur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Kriatura Interieurarchitectuur gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 11: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website.
 2. Zij zijn separaat aan te vragen bij Kriatura Interieurarchitectuur via mail: info@kriatura.com.